ARGOR HERAEUS PRODEJ ZLATÝCH MINCÍ A SLITKŮ Obchodní, dodací a platební
podmínky - Investiční zlato Praha


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

JAK NAKUPOVAT INVESTIČNÍ ZLATO ZLATÉ MINCE SLITKY CIHLY PRODEJ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi stranami. Zasláním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a souhlasí s nimi.

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě nebo písemné korespondenci. Odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

OBJEDNÁVKA

2.1. Objednávat zboží je možno následujícími způsoby:

Objednávka musí obsahovat druh a množství objednávaného zboží, identifikaci kupujícího včetně e-mailu a telefonního čísla. Vedle vlastní adresy zákazníka, může doplnit i doručovací adresu, pokud je odlišná. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.2. Objednávky je možné zadávat v obchodních hodinách - tedy v pracovních dnech od 8.30 do 16.00 a to v aktuálně nabízených cenách.

Objednávky přijaté mimo obchodní hodiny budou zpracovány následující pracovní den mezi 8.30 až 9.00. Objednávka bude vyřízena za aktuální ceny v době zpracování, nejvýše však za ceny z objednávky kupujícího. Budou-li v době zpracování aktuální ceny produktů vyšší, objednávka nebude akceptována, nicméně bude nabídnut prodej za aktuální ceny. O případné neakceptaci objednávky bude kupující vyrozuměn e-mailem.

MINCE MAPLE LEAF KRUGERRAND BRITANNIA AMERICAN EAGLE ČÍNSKÉ ZNAMENÍ VÝKUP

2.3. Výkup řeší jak zpětný prodej, tak i výkup zboží zakoupeného jinde a je řešen následujícími způsoby:

2.4. Prodávající si ověří, zda jím nabízené zboží je vykupováno. Poté dopraví k prodeji nabízené zboží do smluvené provozovny kupujícího. Možnosti dodání zboží jsou osobně, nebo cennou zásilkou např. prostřednictvím České pošty, či obdobným bezpečným způsobem. Na provozovně bude nabízené zboží zkontrolováno, co do kvality, množství zboží a jeho nepoškozenosti a následně bude nabídnuta aktuální cena. Zboží musí být ve stavu opakovatelné prodejnosti. Pokud s nabídnutou cenou nebude zákazník souhlasit, může požádat o zaslání zboží zpět, ev. může počkat na lepší cenu v souvislosti s vývojem ceny zlata na světových trzích. Variantně zájemce může zadat svoji cenu, za kterou je ochoten zboží prodat a termín, do kdy tato odprodejní nabídka trvá. Jakmile by v daném období dosáhla cena zadaného limitu, byl by výkup automaticky proveden. V případě zasílání zboží zpět, jdou náklady s poštovným k tíži zákazníka. Zboží je zásadně zasíláno na adresu, z které bylo odesláno zákazníkem. Při osobním odkupu je cena vyplácena okamžitě, dovoluje-li to okamžitá hotovost na pokladně, v ostatních a korespondenčních případech bude platba poukázána do dvou pracovních dnů na účet prodávajícího.  

3. OBECNÉ PODMÍNKY

3.1. Naše prodejní a nákupní nabídky prezentované na webu jsou nezávazné. Závaznými se stanou písemným potvrzením (např. emailem) z naší strany. Tímto není omezena možnost zákazníka uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží je uvedena v sekci "Jak nakupovat".

3.3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním akceptace objednávky, jež je zaslána zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu jím uvedené elektronické pošty. Tuto akceptaci je prodávající povinen zaslat u objednávky zadané v obchodních hodinách do 90 minut od obdržení objednávky. Akceptací se rozumí i zaslání proforma faktury kupujícímu. Pokud kupující neuhradí ve stanoveném čase od obdržení zálohové faktury stanovenou částku, má prodávající právo od objednávky jednostranně odstoupit.

3.5. Stanovená zálohová částka dle bodu 3.4. se obvykle pohybuje v rozmezí od 10% do 30% celkové ceny a je vždy součástí procesu akceptace. Tato slouží jako garance pro prodávajícího, že dojde k odebrání zboží a tato částka bude odečtena od kupní ceny při dodání zboží. Rovnocenně slouží i dopředu složená obecná záloha (kauce) pro budoucí objednávky.

3.6. V případě, že mezi časem uzavření smlouvy (akceptace objednávky) a skutečným dodáním zboží dojde k poklesu cen objednaného zboží o více než 10%, má prodávající právo požádat kupujícího o okamžité navýšení zálohové platby. Požadavek na navýšení zálohové platby bude ve výši poklesu ceny objednávky dle aktuálních cen. O provedené dodatečné platbě (navýšení zálohy) zašle prodávajícímu doklad potvrzující provedení platby. Pokud by kupující toto navýšení neprovedl, má prodávající právo od obchodu jednostranně odstoupit s tím, že se zaplacená zálohová platba stane v plné výši smluvní pokutou ve prospěch prodávajícího jako náhrada vzniklých nákladů.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu, nebo se nechovaly seriózně. Prodávající také není povinen uzavřít kupní smlouvu, pokud v době mezi odesláním objednávky a její akceptací došlo k silnému cenovému pohybu na trhu s drahými kovy, nebo směnných kurzů měn, případně byly ceny v nabídce zveřejněny z jakéhokoli důvodu chybně.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • složením hotovosti na pokladně banky na účet prodávajícího
  • bezhotovostně internetovým bankovnictvím, pokud se jedná o převod v rámci jedné banky (FIO, KB, mBank)
  • v hotovosti v provozovně prodávajícího, a to až do výše zákonem stanoveného limitu 15 000,- Eur na osobu a den, nebo ekvivalent v jiné měně
  • dlouhodobou kaucí bezhotovostním způsobem

4.2. Kupující je povinen odebrat zboží, nebo alespoň uhradit 100% jeho ceny nejdéle do 5 pracovních dnů od oznámení prodávajícího o možném odběru zboží. Pokud si kupující v této lhůtě zboží nevyzvedne, nebo alespoň plně neuhradí jeho cenu, může prodávající jednostranně zrušit obchod s tím, že se zaplacená garanční záloha stane v plné výši smluvní pokutou ve prospěch prodávajícího jako náhrada vzniklých nákladů.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s případným balným a poštovným. S veškerými náklady spojenými s dodáním zboží bude kupující informován při uzavírání kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej, nebo osobně předá v tištěné formě kupujícímu zároveň s doručením zboží .

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 54c odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží a služeb, jejichž cena závisí na pohybech cen na finančních trzích, které prodávající nemůže ovlivnit. Kupující nemá žádné právo od smlouvy odstoupit.

5.2. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit pouze dle bodu 6.3 těchto obchodních podmínek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Skladové položky zboží expedujeme do 1 – 5 pracovních dnů od objednávky a od připsání platby na náš účet. Obvyklá doba expedice je však 1 - 2 pracovní dny. Neskladové položky expedujeme dle vyznačené dostupnosti v době objednávky.

6.2. Ve výjimečném případě nedostatku zboží na trhu se zlatem, které prodávající není schopen ovlivnit a nezná jej ani v okamžiku akceptace objednávky, se dodací lhůta může prodloužit až o 30 pracovních dnů. O této skutečnosti je prodávající povinen neprodleně vhodným způsobem informovat kupujícího. Sjednaný rozsah dodávky ani cena zboží se tím nemění a zůstává platná.

6.3. V případě, že prodávající nebude schopen obstarat dodání vybraného investičního zlata ani v prodloužené dodací lhůtě (dle bodu 6.2. těchto OP), má kupující právo od koupě odstoupit. Prodávající je v tom případě povinen vrátit veškeré přijaté zálohové platby spojené s objednávkou v plné výši nejpozději do 3 pracovních dnů od odstoupení od koupě, a to na bankovní účet, ze kterého platby přišly.

6.4. Zboží odesílané Českou poštou je zasíláno jako cenné psaní, případně jako cenný balík a je pojištěno na plnou hodnotu. O odeslání zásilky bude prodávající informovat kupujícího e-mailem v den odeslání zásilky. Zboží bývá doručeno obvykle hned následující pracovní den. V případě, že kupující neobdrží odeslanou zásilku, musí o této skutečnosti bezodkladně informovat prodávajícího.

6.5. V případě zaslání zboží poštou je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, kupující zásadně zásilku od přepravce nepřevezme a nechá zaslat zpět. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.6 V případě, že si kupující neodebere objednané a zaplacené zboží do 14 ti dnů od výzvy či uložení u dopravce, je prodejce oprávněn zboží prodat v aktuální výkupní ceně v době prodeje a z ceny si strhnout veškeré náklady a smluvní pokutu ve výši 10% sjednané ceny. Zbytek peněz zašle kupujícímu na účet, z kterého byly poslány.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou a má vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

 7.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to výměnou věci. Není-li takový postup možný, může kupující od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.3. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další údaje (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) pro účely splnění povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

8.2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.

8.3. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

„Subjektem příslušným pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (více informací viz. www.coi.cz).“

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 04.01.2012.

 

přečtšte si ZLATÉ MINCE SLITKY CIHLY jak nakupovat investiční zlato JAK NAKUPOVAT INVESTIČNÍ ZLATO PRODEJ u nás!

Úvodní strana Kontakty Produkty Jak nakupovat Obchodní podmínky Komisní prodej Výkup Aktuality

Aktuální vývoj ceny zlata Fórum měšec - komodity Zlato - Aktuálně.cz Zlatoforum.cz Zlatoinzerce.cz PanInvestor.cz Penize.cz Penize.cz - diskuze Patria Finance - zlato Financnik.cz Finexpert.e15cz Kurzy.cz

Rychlý kontakt objednávky, informace, dotazy
Tel:
603 537 990

Skype:
Skype status xnedd05

Další kontakty
NÁKUP - PRODEJ
(FIXACE CEN)
DRAHÝCH KOVŮ
8:30 - 16:00

Novinky e-mailem

Chcete dostávat aktuální informace pohodlně na Váš e-mail?


Aktuální ceny zlata
aktuální cena zlata
aktuální cena zlata
Aktuální kurzy


QR Code - Investiční zlato Praha

QR Code generator

Dodavatelé

PRODEJ INVESTIČNÍHO ZLATA
INVESTIČNÍ ZLATO
INVESTIČNÍ ZLATO PRAHA
zlaté SLITKY VÝKUP NUMISMATIKA
zlaté SLITKY PRODEJ
zlaté mince VÝKUP NUMISMATIKA
zlaté mince PRODEJ VÝKUP NUMISMATIKA
ZLATÉ SLITKY
ZLATÉ MINCE
ZLATÁ MINCE
ZLATÝ SLITEK
Přidej na Seznam


Investiční zlato Praha

INVESTIČNÍ ZLATO

investiční zlaté mince

prodej investičního zlata

INVESTIČNÍ ZLATO PRODEJ

MINCE SLITKY CIHLY

investiční zlaté slitky

investiční zlaté cihly

výkup investičního zlata

prodej stříbrných mincí a slitků

PRODEJ VÝKUP INVESTIČNÍHO ZLATA

investiční zlato nákup

zlaté mince slitky prodej

ZLATÉ MINCE PRODEJ

INVESTIČNÍ ZLATO WIENWER PHILHARMONIKER

cihly munze osterreich

INVESTIČNÍ MINCE KRUGERRAND 1OZ

koruna zlatník

MINCE RAKOUSKO UHERSKO DUKÁT

Argor Heraeus slitek

zlatá mince Maple Leaf

zlato britannia 1oz

prodej mincí libertad

AMERICAN EAGLE BUFFALO

ČÍNSKÁ PANDA nugget kangaroo

heimerle meule 50x1g

argor heraeus munze osterreich

INVESTIČNÍ ZLATO ZNAMENÍ HADA 1OZ

4 dukát 1 dukát

Investiční zlato Praha

Investiční zlato Praha

100 20 10 korun

MINCE RAKOUSKO UHERSKO

wiener philharmoniker

Investiční zlato Praha

INVESTIČNÍ MINCE american buffalo

stříbrná mince koala kookaburra

čínská panda 1/2oz

prodej výkup mincí

INVESTIČNÍ ZLATO STŘÍBRO

KRUGERRAND maple leaf EAGLE

SLITKY 5 10 20 50 100G

argor heraeus munze osterreich 250 500 1000G

investiční zlato Komerční banka

Komerční banka zlato

nákup zlata v Komerční bance

kde koupit investiční zlato

prodej zlatých slitků

aktuální cena zlata

cena zlata burza

současná cena zlata

kde koupit zlato

Investiční zlato Brno

Investiční zlato Plzeň

prodej zlatých slitků