Aktuální otevírací doba: Pondělí: 8:30 - 16:00 Úterý: 9:00 -16:00 Středa: 8:30 - 17:00 Čtvrtek: 9:00 - 16:00

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Spolu se zasláním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a souhlasí s nimi.

1.2. Prodávajícím je společnost Myš a Medvěd s.r.o., se sídlem Ke stáčírně 1143/22, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 61853534, DIČ: CZ61853534, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31296 (dále jen „prodávající“).

1.3. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.investicni-zlato-praha.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího výslovně neupravená v kupní smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ"). 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a informace, zda se jedná o ceny s/bez daně z přidané hodnoty. V ceně zboží není zahrnuto balné a dopravné. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Tímto není omezena možnost kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Objednávky je možné zadávat v obchodních hodinách - tedy v pracovních dnech od 8.30 do 16.00, a to v aktuálně nabízených cenách. Objednávky přijaté mimo obchodní hodiny budou zpracovány následující pracovní den. Objednávka bude vyřízena za aktuální ceny v době zpracování, nejvýše však za ceny z objednávky kupujícího. Budou-li v době zpracování aktuální ceny produktů vyšší, objednávka nebude akceptována, nicméně bude nabídnut prodej za aktuální ceny. O případné neakceptaci objednávky bude kupující vyrozuměn e-mailem.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Mimo území České republiky lze zboží doručit na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím, která předchází odeslání objednávky kupujícím prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Informace o nákladech na dodání zboží mimo území České republiky je součástí takové dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

- identifikační údaje kupujícího (v případě objednávání přes uživatelské rozhraní se vyplní automaticky) 

- způsobu úhrady kupní ceny zboží

- údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“). 

3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním objednávky je kupující povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na webovém rozhraní obchodu, a toto potvrdit zaškrtnutím potvrzení o přečtení obchodních podmínek a souhlasu s jejich zněním. Bez zaškrtnutí tohoto potvrzení není možné objednávku odeslat. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

3.7. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace objednávky (nejedná se o potvrzení o přijetí objednávky ve smyslu článku 3.5 těchto obchodních podmínek). Akceptaci objednávky zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky zboží. V případě, že kupující zvolil jako způsob platby bezhotovostní převod na bankovní účet prodávajícího, považuje se za akceptaci objednávky prodávajícím ve smyslu tohoto článku také zaslání zálohové faktury kupujícímu. Neobdrží-li kupující akceptaci objednávky, nebyla kupní smlouva uzavřena.  

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti při osobním odběru 
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti uvedené na takové faktuře

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu (v sekci "Jak nakupovat"), příp. dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím dle čl. 3.3. těchto obchodních podmínek. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 NOZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží a služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

5.2. Smluvní strany mohou odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených zákonem.

5.3. Kromě zákonných důvodů může kupující odstoupit od kupní smlouvy v souladu s bodem 6.3. těchto obchodních podmínek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Skladové položky zboží prodávající expeduje do 1 – 5 pracovních dnů od objednávky a od připsání platby na účet prodávajícího. Obvyklá doba expedice je však 1 - 2 pracovní dny. Neskladové položky prodávající expeduje dle vyznačené dostupnosti v době objednávky.

6.2. Ve výjimečném případě nedostatku zboží na trhu s drahými kovy, které prodávající není schopen ovlivnit a nezná jej ani v okamžiku akceptace objednávky, se dodací lhůta může prodloužit až o 28 pracovních dnů. O této skutečnosti je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího. Sjednaný rozsah dodávky ani cena zboží se tím nemění a zůstává platná.

6.3. V případě, že prodávající nebude schopen obstarat dodání objednaného drahého kovu ani v prodloužené dodací lhůtě (dle bodu 6.2. těchto obchodních podmínek), má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je v tom případě povinen vrátit veškeré přijaté zálohové platby spojené s objednávkou v plné výši nejpozději do 3 pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to na bankovní účet, ze kterého byly zálohové platby poukázány na bankovní účet prodávajícího.

6.4. Objednané zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty nebo společnosti Zásilkovna s.r.o. (u zboží v hodnotě do 20.000 Kč - zboží je však možno rozdělit do více zásilek) a je pojištěno na plnou hodnotu. 

6.5. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, kupující zásadně zásilku od přepravce nepřevezme a nechá zaslat zpět. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou a má vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

 7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, (i) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (ii) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, (iii) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (v) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.  

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím nemá vlastnosti uvedené v čl. 7.2. obchodních podmínek, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se však vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

7.4. Práva z vad se nevztahují na závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobky, neodbornými zásahy, nedodržením podmínek pro provozování a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a z neodborného používání zboží, stejně jako za vady způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. U zlevněného zboží a zboží použitého, se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno nebo které vznikly běžným používáním a tyto skutečnosti byly kupujícímu známy již před převzetím zboží.

7.5. Zboží, ohledně něhož kupující uplatňuje práva z vad, musí být kompletní, neporušené, pokud je to možné i v původním obalu, případně v obalu zajištujícím nepoškození zboží, se srozumitelným popisem závady, kterou zboží vykazuje, a volbou práva z vadného plnění. Kupující je při uplatnění vad povinen předložit doklady o nabytí zboží vystavené prodávajícím. Pokud kupující nesplní některou z povinností uvedených v tomto ustanovení, je prodávající oprávněn uplatnění vad odmítnout.

7.6. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, za kterou prodávající odpovídá, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. 

7.7. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vad.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") a dalšími platnými právními předpisy. 

8.2. Veškeré informace o zpracování osobních údajů subjektů údajů ve smyslu čl. 13 GDPR jsou k dispozici na internetových stránkách e-shopu v záložce "Podmínky ochrany osobních údajů".

8.3. Vzhledem k tomu, že zasílání obchodních sdělení pro účely přímého marketingu je považováno za oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, není pro takové účely vyžadován Váš souhlas.     

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Kontrolu platnosti živnostenského oprávnění a dodržování předpisů vztahujících se k výkonu činnosti prodávajícího provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

9.3. Subjektem příslušným pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (více informací viz. www.coi.cz).

9.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 3. 2021.